Annuleringsrecht

U kunt de ontvangen goederen binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden retourneren door ze terug te sturen. Bovendien verlenen wij u op dit moment een verlengd retourrecht van 16 dagen. U heeft 30 dagen de tijd om de goederen terug te sturen.

Herroepingsrecht

De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op contracten voor goederen die als pakket kunnen worden verzonden met een verzendmaatschappij.

Herroepingsrecht voor goederen die als pakket kunnen worden verzonden

Als consument heeft u het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen

niceshops GmbH
Franzenhauserweg 15
89081 - Ulm
DE

E-mail: nederland@ecco-verde.com
Fax: (+43) 720 710740 9000

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruik maken van ons modelformulier voor herroeping , maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling dat u uw herroepingsrecht uitoefent, verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de intrekking

Als u dit contract herroept, moeten we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief standaard leveringskosten, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen terugbetalen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Als waardevermindering van goederen te wijten is aan het feit dat de goederen zijn gebruikt op een manier die niet nodig is voor het controleren van de kwaliteit, bent u verantwoordelijk voor dit waardeverlies.

U heeft de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract

niceshops GmbH
Franzenhauserweg 15
89081 - Ulm
DE

te retourneren of te overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd, kunnen niet worden herroepen.

Gedetailleerde informatie over retourneren vindt u hier.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

De consument heeft bij verkoop op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten geen herroepingsrecht

 • Diensten, indien de ondernemer - op uitdrukkelijk verzoek van de consument volgens § 10 FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (Lange Afstand en Buitenlandse Zaken-Wet)) alsmede een bevestiging van de kennis van de consument van het verlies van het herroepingsrecht in geval van volledige nakoming van de overeenkomst - was begonnen om de dienst uit te voeren vóór het verstrijken van de herroepingstermijn volgens § 11 FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (Lange Afstand en Buitenlandse Zaken-Wet)) en de dienst werd dan volledig verleend,
 • Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen,
 • Goederen die gemaakt zijn volgens specificaties van de klant of die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften,
 • Goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden,
 • Goederen die verzegeld worden geleverd en om gezondheids- of hygiëneredenen niet geschikt zijn voor retournering, mits de verzegeling na levering is verwijderd,
 • Goederen die door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd na levering,
 • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder geleverd kan worden dan 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst en waarvan de actuele waarde gebonden is aan schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft,
 • Geluids- of video-opnamen of computersoftware die in een verzegelde verpakking worden geleverd, mits de verzegeling na levering is verwijderd,
 • Boeken, kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementsovereenkomsten voor de levering van dergelijke publicaties,
 • Goederen die opzettelijk of onopzettelijk beschadigd zijn door oneigenlijk gebruik. Neem bij transportschade direct contact met ons op.
 • Technische apparaten vallen onder de fabrieksgarantie. De retour wordt soms rechtstreeks met de fabrikant verwerkt.
 • We accepteren alleen producten die worden geretourneerd vanwege een allergische reactie of intolerantie als het allergeen niet in de productbeschrijving staat.
 • De levering van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager is opgeslagen, indien de ondernemer - met uitdrukkelijke instemming van de consument, in combinatie met zijn kennis van het verlies van het herroepingsrecht in geval van voortijdige aanvang van de nakoming van de overeenkomst , en na het verstrekken van een kopie of bevestiging volgens § 5 lid 2 of 7 (3) FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (Lange Afstand en Buitenlandse Zaken-Wet)) - met de levering is begonnen voordat de herroepingstermijn volgens Section 11 FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (Lange Afstand en Buitenlandse Zaken-Wet)) is verstreken.
 • Verder heeft de consument geen herroepingsrecht op overeenkomsten voor spoedeisende reparatie- of onderhoudswerkzaamheden, waarvoor de consument de ondernemer uitdrukkelijk heeft verzocht hem te bezoeken om deze werkzaamheden uit te voeren. Indien de ondernemer bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht, of indien hij goederen levert die niet noodzakelijk als reserveonderdeel voor onderhoud of reparatie nodig zijn, heeft de consument het recht om van deze aanvullende diensten of goederen af te zien.
 • Planten. Indien u deze beschadigd heeft ontvangen, verzoeken wij u direct na ontvangst een foto te maken en naar ons op te sturen. In dit geval is het mogelijk om de goederen terug te betalen.

Klik hier om een voorbeeldformulier voor herroeping te downloaden.

Voor meer informatie over de retourmodaliteiten verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden (AV) en annuleringsvoorwaarden.

Einde herroeping