Fleurance Nature Organic Rosemary Cineol Essential Oil

Fris en helder geurende etherische olie

€ 6,09

(€ 609,00 / l, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 10 ml

Tijdelijk niet leverbaar Helaas hebben we op dit moment geen informatie over wanneer dit product weer beschikbaar zal zijn. Klik op "Melden wanneer beschikbaar" hieronder en wij zullen je direct informeren wanneer het product weer beschikbaar is.

Kenmerken & Voordelen

 • Verduidelijkt
 • Van stoomdestillatie
 • Chemotypisch bepaald

Art. nr.: FLE-10117, Inhoud: 10 ml, EAN: 3700211101172

Beschrijving

Rozemarijn is een van de eerste planten die wordt gebruikt vanwege zijn eigenschappen en ter gelegenheid van religieuze ceremonies. Het is inheems in de Middellandse Zee en in de kusten waar het in het wild groeit. Het is een populair keukenkruid en zijn karakteristieke geur heeft verhelderende eigenschappen. De hoogwaardige etherische olie wordt verkregen door de takken met stoom te destilleren.

Het chemotype van de plant wordt botanisch en biochemisch bepaald door de HEBBD.

Opgelet:

 • Niet geschikt voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.
 • Niet geschikt voor kinderen onder de 7 jaar.
 • Goed gesloten bewaren, beschermd tegen licht en hitte.
Productsoorten: Essentiële oliën, Interieurparfums
Merk: Fleurance Nature
Ingrediënten (INCI)
 1. van gecertificeerde biologische landbouw
Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P240 - Opslag- en opvangreservoir aarden.
 • P241 - Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings- apparatuur gebruiken.
 • P242 - Vonkvrij gereedschap gebruiken.
 • P243 - Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
 • P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P264 - Na gebruik de handen grondig wassen.
 • P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
 • P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
 • P273 - Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P331 - GEEN braken opwekken.
 • P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P302 + P352 - In geval van contact met de huid: Wassen met veel zeep / water.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P301 + P310 - Na inslikken: het antigifcentrum of de arts onmiddellijk bellen.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P370 + P378 - In geval van brand: blussen met poeder of schuim. Gebruik geen water.
 • P405 - Achter slot bewaren.
 • P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • Kan schade aan organen.
 • H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor Fleurance Nature Organic Rosemary Cineol Essential Oil

Vergelijkbare producten

  Anderen kochten ook: