Pranarôm "Onze Reünie" Aroma Blend

Verfrissende geurcompositie met mandarijn & limoen

€ 8,99 (€ 89,90 / 100 ml)

Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten

Inhoud: 10 ml

Op voorraad

Bezorging op maandag, 31. januari: Bestel tot maandag om 07:00 uur.

Kenmerken & Voordelen

 • Sprankelende citrusaroma's
 • Zorgt voor een opwekkend humeur
 • Alleen geschikt voor koude vernevelaars

Art. nr.: XBV-PRA-8544224, Inhoud: 10 ml, EAN: 5420008544224

Beschrijving

Deze geurcompositie met zijn prikkelende aroma's van zowel mandarijn als limoen en andere citrusvruchten zorgt voor vreugdevolle momenten.

Gebruik maken van:

 • Alleen geschikt voor koude vernevelaars!
 • Gebruik 3-5 druppels voor een ruimte van ca. 9-15 m² (zie gebruiksaanwijzing van de desbetreffende diffuser).
Korting: 10% en meer
Productsoorten: Interieurparfums
Merk: Pranarôm
Eigenschappen: Vegan
Certificaten: EU-Bio zegel, Ecogarantie

Ingrediënten (INCI)

 • Citrus Aurantifolia (Lime) [1]
 • Citrus Reticulata [1]
 • Citrus sinensis (Sweet Orange) Oil [1]
 • Citrus aurantium ssp amara leaf [1]
 • Citrus Limonum Oil [1]
 • Vanilla planifolia extract [1]
 1. aus biologischem Anbau

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P264 - Na gebruik de handen grondig wassen.
 • P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301 + P310 - Na inslikken: het antigifcentrum of de arts onmiddellijk bellen.
 • P302 + P352 - In geval van contact met de huid: Wassen met veel zeep / water.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P331 - GEEN braken opwekken.
 • P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
 • P404 - In gesloten verpakking bewaren.
 • P405 - Achter slot bewaren.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Vragen & antwoorden over Pranarôm "Onze Reünie" Aroma Blend

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor Pranarôm "Onze Reünie" Aroma Blend

Vergelijkbare producten

Anderen kochten ook: