Fleurance Nature Organic Palmarosa Essential Oil

Kostbare olie uit de bladeren van de aromatische plant

€ 6,89

(€ 689,00 / l, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 10 ml

Bezorging uiterlijk op donderdag, 30. maart als je bestelt voor maandag 07:00 uur.

Nog 3 stuks op voorraad

Gratis verzending naar Nederland vanaf € 47,90.
Verzend- en retourinformatie

Kenmerken & Voordelen

 • Ideaal als kamerpafum
 • Zacht en bloemig
 • Mild aromatisch

Art. nr.: FLE-10158, Inhoud: 10 ml, EAN: 3700211101585

Beschrijving

Palmarosa is een kruidachtige plant afkomstig uit Azië en gekweekt in vochtige gebieden. Het heeft een zeer bloemige geur die doet denken aan roos en geranium.
De essentiële olie wordt verkregen door stoomdestillatie van de bovengrondse delen van de plant. Deze milde, bloemige etherische olie is voornamelijk samengesteld uit geraniol en geranylacetaat.

Het plantenchemotype wordt botanisch en biochemisch bepaald door de HEBBD.

Productsoorten: Essentiële oliën
Merk: Fleurance Nature
Geuren: Bloemig, Roos
Certificaten: EU-Bio zegel
Ingrediënten (INCI)
 1. van gecertificeerde biologische landbouw
Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P264 - Na gebruik de handen grondig wassen.
 • P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
 • P273 - Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301 + P310 - Na inslikken: het antigifcentrum of de arts onmiddellijk bellen.
 • P302 + P352 - In geval van contact met de huid: Wassen met veel zeep / water.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310 - Bel het Antigifcentrum / Arts onmiddellijk op.
 • P331 - GEEN braken opwekken.
 • P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P405 - Achter slot bewaren.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Vragen & antwoorden over Fleurance Nature Organic Palmarosa Essential Oil

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht.

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor Fleurance Nature Organic Palmarosa Essential Oil

Vergelijkbare producten